تجلیل از مهندس علی خندانی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران توسط جهادگر نیکوکار اکبر غلامی
تجلیل از مهندس علی خندانی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران توسط جهادگر نیکوکار اکبر غلامی
 تجلیل از مهندس علی خندانی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران توسط جهادگر نیکوکار اکبر غلامی

تجلیل از مهندس علی خندانی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران توسط جهادگر نیکوکار اکبر غلامی

مشاهده
 تجلیل از مهندس علی خندانی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران توسط جهادگر نیکوکار اکبر غلامی
تجلیل از مهندس علی خندانی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران توسط جهادگر نیکوکار اکبر غلامی
 تجلیل از مهندس علی خندانی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران توسط جهادگر نیکوکار اکبر غلامی

تجلیل از مهندس علی خندانی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران توسط جهادگر نیکوکار اکبر غلامی

مشاهده
 تجلیل از مهندس علی خندانی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران توسط جهادگر نیکوکار اکبر غلامی
تجلیل از مهندس علی خندانی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران توسط جهادگر نیکوکار اکبر غلامی
 تجلیل از مهندس علی خندانی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران توسط جهادگر نیکوکار اکبر غلامی

تجلیل از مهندس علی خندانی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران توسط جهادگر نیکوکار اکبر غلامی

مشاهده
گردهمایی بزرگ پهلوانان ، قهرمانان و ورزشکاران
گردهمایی بزرگ پهلوانان ، قهرمانان و ورزشکاران
گردهمایی بزرگ پهلوانان ، قهرمانان و ورزشکاران

گردهمایی بزرگ پهلوانان ، قهرمانان و ورزشکاران

مشاهده
تجلیل از سردار رشید اسلام حشمت الله ملکی فرمانده محترم پلیس راه آهن کشور توسط اکبرغلامی
تجلیل از سردار رشید اسلام حشمت الله ملکی فرمانده محترم پلیس راه آهن کشور توسط اکبرغلامی
تجلیل از سردار رشید اسلام حشمت الله ملکی فرمانده محترم پلیس راه آهن کشور توسط اکبرغلامی

تجلیل از سردار رشید اسلام حشمت الله ملکی فرمانده محترم پلیس راه آهن کشور توسط اکبرغلامی

مشاهده
 تجلیل از سرهنگ شکری فرمانده کلانتری 134شهرک غرب توسط جهادگر نیکوکار اکبرغلامی
تجلیل از سرهنگ شکری فرمانده کلانتری 134شهرک غرب توسط جهادگر نیکوکار اکبرغلامی
 تجلیل از سرهنگ شکری فرمانده کلانتری 134شهرک غرب توسط جهادگر نیکوکار اکبرغلامی

تجلیل از سرهنگ شکری فرمانده کلانتری 134شهرک غرب توسط جهادگر نیکوکار اکبرغلامی

مشاهده
 اهداء لباس به بچه های نیازمند توسط مرکز نیکوکاری و کارآفرینی نام آوران غدیر ومجمع خیرین
اهداء لباس به بچه های نیازمند توسط مرکز نیکوکاری و کارآفرینی نام آوران غدیر ومجمع خیرین
 اهداء لباس به بچه های نیازمند توسط مرکز نیکوکاری و کارآفرینی نام آوران غدیر ومجمع خیرین

اهداء لباس به بچه های نیازمند توسط مرکز نیکوکاری و کارآفرینی نام آوران غدیر ومجمع خیرین

مشاهده
 سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوترابی فرد امام جمعه تهران با حضور جهادگر اکبرغلامی
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوترابی فرد امام جمعه تهران با حضور جهادگر اکبرغلامی
 سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوترابی فرد امام جمعه تهران با حضور جهادگر اکبرغلامی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوترابی فرد امام جمعه تهران با حضور جهادگر اکبرغلامی

مشاهده
 تجلیل از سردار رشید اسلام سردار حسین حمیدی فرمانده محترم راهنمایی ورانندگی توسط اکبرغلامی
تجلیل از سردار رشید اسلام سردار حسین حمیدی فرمانده محترم راهنمایی ورانندگی توسط اکبرغلامی
 تجلیل از سردار رشید اسلام سردار حسین حمیدی فرمانده محترم راهنمایی ورانندگی توسط اکبرغلامی

تجلیل از سردار رشید اسلام سردار حسین حمیدی فرمانده محترم راهنمایی ورانندگی توسط اکبرغلامی

مشاهده
 تجلیل از سردار رشید اسلام سردار حسین حمیدی فرمانده محترم راهنمایی ورانندگی توسط اکبرغلامی
تجلیل از سردار رشید اسلام سردار حسین حمیدی فرمانده محترم راهنمایی ورانندگی توسط اکبرغلامی
 تجلیل از سردار رشید اسلام سردار حسین حمیدی فرمانده محترم راهنمایی ورانندگی توسط اکبرغلامی

تجلیل از سردار رشید اسلام سردار حسین حمیدی فرمانده محترم راهنمایی ورانندگی توسط اکبرغلامی

مشاهده
 گروهان ویژه حیدرکرار قرارگاه فتح به فرماندهی جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی
گروهان ویژه حیدرکرار قرارگاه فتح به فرماندهی جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی
 گروهان ویژه حیدرکرار قرارگاه فتح به فرماندهی جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی

گروهان ویژه حیدرکرار قرارگاه فتح به فرماندهی جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی

مشاهده
 گروهان ویژه حیدرکرار قرارگاه فتح به فرماندهی جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی
گروهان ویژه حیدرکرار قرارگاه فتح به فرماندهی جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی
 گروهان ویژه حیدرکرار قرارگاه فتح به فرماندهی جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی

گروهان ویژه حیدرکرار قرارگاه فتح به فرماندهی جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی

مشاهده
 تجلیل از سردار رشید اسلام سرتیپ علی ذوالقدری فرمانده پلیس امنیت توسط نیکوکار اکبر غلامی
تجلیل از سردار رشید اسلام سرتیپ علی ذوالقدری فرمانده پلیس امنیت توسط نیکوکار اکبر غلامی
 تجلیل از سردار رشید اسلام سرتیپ علی ذوالقدری فرمانده پلیس امنیت توسط نیکوکار اکبر غلامی

تجلیل از سردار رشید اسلام سرتیپ علی ذوالقدری فرمانده پلیس امنیت توسط نیکوکار اکبر غلامی

مشاهده
تجلیل از سرتیپ دوم صادق رضا دوست رئیس پلیس مهاجرت وگذرنامه ناجا توسط اکبر غلامی
تجلیل از سرتیپ دوم صادق رضا دوست رئیس پلیس مهاجرت وگذرنامه ناجا توسط اکبر غلامی
تجلیل از سرتیپ دوم صادق رضا دوست رئیس پلیس مهاجرت وگذرنامه ناجا توسط اکبر غلامی

تجلیل از سرتیپ دوم صادق رضا دوست رئیس پلیس مهاجرت وگذرنامه ناجا توسط اکبر غلامی

مشاهده
 تجلیل ازسرهنگ رشید اسلام علی عزیزخانی فرمانده پایگاه هشتم آگاهی توسط امیر الحج اکبر غلامی
تجلیل ازسرهنگ رشید اسلام علی عزیزخانی فرمانده پایگاه هشتم آگاهی توسط امیر الحج اکبر غلامی
 تجلیل ازسرهنگ رشید اسلام علی عزیزخانی فرمانده پایگاه هشتم آگاهی توسط امیر الحج اکبر غلامی

تجلیل ازسرهنگ رشید اسلام علی عزیزخانی فرمانده پایگاه هشتم آگاهی توسط امیر الحج اکبر غلامی

مشاهده
 تقدیر ازسرهنگ رشید اسلام حسین حمیدی فرمانده محترم راهنمایی ورانندگی توسط اکبر غلامی
تقدیر ازسرهنگ رشید اسلام حسین حمیدی فرمانده محترم راهنمایی ورانندگی توسط اکبر غلامی
 تقدیر ازسرهنگ رشید اسلام حسین حمیدی فرمانده محترم راهنمایی ورانندگی توسط اکبر غلامی

تقدیر ازسرهنگ رشید اسلام حسین حمیدی فرمانده محترم راهنمایی ورانندگی توسط اکبر غلامی

مشاهده