گزارش عملکرد دی ماه 1401مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی
گزارش عملکرد دی ماه 1401مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی
گزارش عملکرد دی ماه 1401مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی

گزارش عملکرد دی ماه 1401مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی

مشاهده
انتصاب پهلوان اکبر غلامی بعنوان رئیس انجمن ورزشکاران مجمع متخصصین ایران
انتصاب پهلوان اکبر غلامی بعنوان رئیس انجمن ورزشکاران مجمع متخصصین ایران
انتصاب پهلوان اکبر غلامی بعنوان رئیس انجمن ورزشکاران مجمع متخصصین ایران

انتصاب پهلوان اکبر غلامی بعنوان رئیس انجمن ورزشکاران مجمع متخصصین ایران

مشاهده
 انتصاب شایسته جهان پهلوان جانباز اکبر غلامی بعنوان پلیس پیشگیری افتخاری فاتب
انتصاب شایسته جهان پهلوان جانباز اکبر غلامی بعنوان پلیس پیشگیری افتخاری فاتب
 انتصاب شایسته جهان پهلوان جانباز اکبر غلامی بعنوان پلیس پیشگیری افتخاری فاتب

انتصاب شایسته جهان پهلوان جانباز اکبر غلامی بعنوان پلیس پیشگیری افتخاری فاتب

مشاهده
گزارش عملکرد آذر ماه 1401 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی
گزارش عملکرد آذر ماه 1401 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی
گزارش عملکرد آذر ماه 1401 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی

گزارش عملکرد آذر ماه 1401 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی

مشاهده
اکبر غلامی مشاور عالی فرماندهی پلیس افتخاری فاتب از جامعه ورزش در پلیس افتخاری تقدیر کرد
اکبر غلامی مشاور عالی فرماندهی پلیس افتخاری فاتب از جامعه ورزش در پلیس افتخاری تقدیر کرد
اکبر غلامی مشاور عالی فرماندهی پلیس افتخاری فاتب از جامعه ورزش در پلیس افتخاری تقدیر کرد

اکبر غلامی مشاور عالی فرماندهی پلیس افتخاری فاتب از جامعه ورزش در پلیس افتخاری تقدیر کرد

مشاهده
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان رئیس انجمن تشریفات ورزشی وپهلوانان قویترین مردان تربیت بدنی
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان رئیس انجمن تشریفات ورزشی وپهلوانان قویترین مردان تربیت بدنی
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان رئیس انجمن تشریفات ورزشی وپهلوانان قویترین مردان تربیت بدنی

انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان رئیس انجمن تشریفات ورزشی وپهلوانان قویترین مردان تربیت بدنی

مشاهده
انتصاب اکبر غلامی به عنوان ارزیاب هیئت مذهبی در حوزه امور فرهنگی و تبلیغی در محدوده شمالغرب تهران
انتصاب اکبر غلامی به عنوان ارزیاب هیئت مذهبی در حوزه امور فرهنگی و تبلیغی در محدوده شمالغرب تهران
انتصاب اکبر غلامی به عنوان ارزیاب هیئت مذهبی در حوزه امور فرهنگی و تبلیغی در محدوده شمالغرب تهران

انتصاب اکبر غلامی به عنوان ارزیاب هیئت مذهبی در حوزه امور فرهنگی و تبلیغی در محدوده شمالغرب تهران

مشاهده
 اهداء ارزاق و ماسک به کمپ ترک اعتیاد حیات نو بویژه بهبودیافته ها و بی نام و نشان ها
اهداء ارزاق و ماسک به کمپ ترک اعتیاد حیات نو بویژه بهبودیافته ها و بی نام و نشان ها
 اهداء ارزاق و ماسک به کمپ ترک اعتیاد حیات نو بویژه بهبودیافته ها و بی نام و نشان ها

اهداء ارزاق و ماسک به کمپ ترک اعتیاد حیات نو بویژه بهبودیافته ها و بی نام و نشان ها

مشاهده
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مشاور فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج مسجد امیرالمومنین
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مشاور فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج مسجد امیرالمومنین
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مشاور فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج مسجد امیرالمومنین

انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مشاور فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج مسجد امیرالمومنین

مشاهده
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مشاور ورزشی ستاد و مسئول امور ورزشی اعضاء محترم منطقه 2 توسط رئیس ستاد پیشگیری وحفاظت اجتماعی قوه قضاییه منطقه
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مشاور ورزشی ستاد و مسئول امور ورزشی اعضاء محترم منطقه 2 توسط رئیس ستاد پیشگیری وحفاظت اجتماعی قوه قضاییه منطقه
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مشاور ورزشی ستاد و مسئول امور ورزشی اعضاء محترم منطقه 2 توسط رئیس ستاد پیشگیری وحفاظت اجتماعی قوه قضاییه منطقه

انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مشاور ورزشی ستاد و مسئول امور ورزشی اعضاء محترم منطقه 2 توسط رئیس ستاد پیشگیری وحفاظت اجتماعی قوه قضاییه منطقه

مشاهده
واگذاری مجموعه کمپ دوستداران کوهستان به پهلوان اکبر غلامی جهت برگزاری فعالیت های فرهنگی ورزشی و اجتماعی توسط شهردار ناحیه کوهستان
واگذاری مجموعه کمپ دوستداران کوهستان به پهلوان اکبر غلامی جهت برگزاری فعالیت های فرهنگی ورزشی و اجتماعی توسط شهردار ناحیه کوهستان
واگذاری مجموعه کمپ دوستداران کوهستان به پهلوان اکبر غلامی جهت برگزاری فعالیت های فرهنگی ورزشی و اجتماعی توسط شهردار ناحیه کوهستان

واگذاری مجموعه کمپ دوستداران کوهستان به پهلوان اکبر غلامی جهت برگزاری فعالیت های فرهنگی ورزشی و اجتماعی توسط شهردار ناحیه کوهستان

مشاهده
انتصاب پهلوان اکبر غلامی به عنوان مشاور در پیگیری امور بنیاد بین المللی غدیر توسط مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر
انتصاب پهلوان اکبر غلامی به عنوان مشاور در پیگیری امور بنیاد بین المللی غدیر توسط مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر
انتصاب پهلوان اکبر غلامی به عنوان مشاور در پیگیری امور بنیاد بین المللی غدیر توسط مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر

انتصاب پهلوان اکبر غلامی به عنوان مشاور در پیگیری امور بنیاد بین المللی غدیر توسط مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر

مشاهده
انتصاب جانباز اکبر غلامی بعنوان عضو رسمی هیات امناء خیریه ی نیکوکاری توسط رئیس شبکه نیکوکاری
انتصاب جانباز اکبر غلامی بعنوان عضو رسمی هیات امناء خیریه ی نیکوکاری توسط رئیس شبکه نیکوکاری
انتصاب جانباز اکبر غلامی بعنوان عضو رسمی هیات امناء خیریه ی نیکوکاری توسط رئیس شبکه نیکوکاری

انتصاب جانباز اکبر غلامی بعنوان عضو رسمی هیات امناء خیریه ی نیکوکاری توسط رئیس شبکه نیکوکاری

مشاهده
آیات 42 سوره نور توسط جهادگر نیکوکار زینت غلامی انتشار فرهنگی می گردد
آیات 42 سوره نور توسط جهادگر نیکوکار زینت غلامی انتشار فرهنگی می گردد
آیات 42 سوره نور توسط جهادگر نیکوکار زینت غلامی انتشار فرهنگی می گردد

آیات 42 سوره نور توسط جهادگر نیکوکار زینت غلامی انتشار فرهنگی می گردد

مشاهده
انتصاب جانباز پهلوان اکبر غلامی بعنوان رئیس هیات عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
انتصاب جانباز پهلوان اکبر غلامی بعنوان رئیس هیات عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
انتصاب جانباز پهلوان اکبر غلامی بعنوان رئیس هیات عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

انتصاب جانباز پهلوان اکبر غلامی بعنوان رئیس هیات عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده
 انتصاب حاجیه خانم مریم ابراهیمی بعنوان نائب رئیس مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
انتصاب حاجیه خانم مریم ابراهیمی بعنوان نائب رئیس مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
 انتصاب حاجیه خانم مریم ابراهیمی بعنوان نائب رئیس مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

انتصاب حاجیه خانم مریم ابراهیمی بعنوان نائب رئیس مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده