• تلفن دفتر کمیته پهلوانان و سنگین وزن های جهان
  021-44081149     09101136177
 • تلفن همراه مدیر عامل
  09121136177
 • کد صندوق پستی پهلوانان
  13465/314
 • ایمیل
  info@pahlevanan.ir       pahlevan.akbar.gholami@gmail.com    
 • پیامک کمیته پهلوانان
  10009121136177
 • فرم ارتباط با ما