انتصاب جهادگرنیکوکاردکتر جهان پهلوان حاج اکبرغلامی به عنوان  دبیرکل کمیته ملی قهرمانان پیشکسوتان وپهلوانان ستادآیت الله رئیسی
انتصاب جهادگرنیکوکاردکتر جهان پهلوان حاج اکبرغلامی به عنوان دبیرکل کمیته ملی قهرمانان پیشکسوتان وپهلوانان ستادآیت الله رئیسی
انتصاب جهادگرنیکوکاردکتر جهان پهلوان حاج اکبرغلامی به عنوان  دبیرکل کمیته ملی قهرمانان پیشکسوتان وپهلوانان ستادآیت الله رئیسی

انتصاب جهادگرنیکوکاردکتر جهان پهلوان حاج اکبرغلامی به عنوان دبیرکل کمیته ملی قهرمانان پیشکسوتان وپهلوانان ستادآیت الله رئیسی

مشاهده
انتصاب جهادگرنیکوکاردکتر زینت غلامی به عنوان اعضاکمیته ملی قهرمانان پیشکسوتان وپهلوانان ستادآیت الله رئیسی
انتصاب جهادگرنیکوکاردکتر زینت غلامی به عنوان اعضاکمیته ملی قهرمانان پیشکسوتان وپهلوانان ستادآیت الله رئیسی
انتصاب جهادگرنیکوکاردکتر زینت غلامی به عنوان اعضاکمیته ملی قهرمانان پیشکسوتان وپهلوانان ستادآیت الله رئیسی

انتصاب جهادگرنیکوکاردکتر زینت غلامی به عنوان اعضاکمیته ملی قهرمانان پیشکسوتان وپهلوانان ستادآیت الله رئیسی

مشاهده
گزارش عملکرد تیرماه مرکزنیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به همت مجمع خیرین ومدیریت جهادگرجانبازجهان پهلوان حاج اکبرغلامی وابراهیمی
گزارش عملکرد تیرماه مرکزنیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به همت مجمع خیرین ومدیریت جهادگرجانبازجهان پهلوان حاج اکبرغلامی وابراهیمی
گزارش عملکرد تیرماه مرکزنیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به همت مجمع خیرین ومدیریت جهادگرجانبازجهان پهلوان حاج اکبرغلامی وابراهیمی

گزارش عملکرد تیرماه مرکزنیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به همت مجمع خیرین ومدیریت جهادگرجانبازجهان پهلوان حاج اکبرغلامی وابراهیمی

مشاهده
 تقدیر وتجلیل از دکتر حاج علیرضا رشیدیان معاون وزیر فرهنگ وارشاد وریاست محترم سازمان حج
تقدیر وتجلیل از دکتر حاج علیرضا رشیدیان معاون وزیر فرهنگ وارشاد وریاست محترم سازمان حج
 تقدیر وتجلیل از دکتر حاج علیرضا رشیدیان معاون وزیر فرهنگ وارشاد وریاست محترم سازمان حج

تقدیر وتجلیل از دکتر حاج علیرضا رشیدیان معاون وزیر فرهنگ وارشاد وریاست محترم سازمان حج

مشاهده
 تقدیر وتجلیل از دکتر حاج علیرضا رشیدیان معاون وزیر فرهنگ وارشاد وریاست محترم سازمان حج
تقدیر وتجلیل از دکتر حاج علیرضا رشیدیان معاون وزیر فرهنگ وارشاد وریاست محترم سازمان حج
 تقدیر وتجلیل از دکتر حاج علیرضا رشیدیان معاون وزیر فرهنگ وارشاد وریاست محترم سازمان حج

تقدیر وتجلیل از دکتر حاج علیرضا رشیدیان معاون وزیر فرهنگ وارشاد وریاست محترم سازمان حج

مشاهده
 تقدیر وتجلیل از دکتر حاج علیرضا رشیدیان معاون وزیر فرهنگ وارشاد وریاست محترم سازمان حج
تقدیر وتجلیل از دکتر حاج علیرضا رشیدیان معاون وزیر فرهنگ وارشاد وریاست محترم سازمان حج
 تقدیر وتجلیل از دکتر حاج علیرضا رشیدیان معاون وزیر فرهنگ وارشاد وریاست محترم سازمان حج

تقدیر وتجلیل از دکتر حاج علیرضا رشیدیان معاون وزیر فرهنگ وارشاد وریاست محترم سازمان حج

مشاهده
 تقدیر وتجلیل از دکتر حاج علیرضا رشیدیان معاون وزیر فرهنگ وارشاد وریاست محترم سازمان حج
تقدیر وتجلیل از دکتر حاج علیرضا رشیدیان معاون وزیر فرهنگ وارشاد وریاست محترم سازمان حج
 تقدیر وتجلیل از دکتر حاج علیرضا رشیدیان معاون وزیر فرهنگ وارشاد وریاست محترم سازمان حج

تقدیر وتجلیل از دکتر حاج علیرضا رشیدیان معاون وزیر فرهنگ وارشاد وریاست محترم سازمان حج

مشاهده
پیام تسلیت شهادت بسیجی میلاد درویشی عضو محترم مجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی غدیر
پیام تسلیت شهادت بسیجی میلاد درویشی عضو محترم مجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی غدیر
پیام تسلیت شهادت بسیجی میلاد درویشی عضو محترم مجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی غدیر

پیام تسلیت شهادت بسیجی میلاد درویشی عضو محترم مجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی غدیر

مشاهده
پیام تسلیت درگذشت پدر محترم پهلوان محمدرضا فراهانی افسر اداره آگاهی عضو محترم مجمع خیرین
پیام تسلیت درگذشت پدر محترم پهلوان محمدرضا فراهانی افسر اداره آگاهی عضو محترم مجمع خیرین
پیام تسلیت درگذشت پدر محترم پهلوان محمدرضا فراهانی افسر اداره آگاهی عضو محترم مجمع خیرین

پیام تسلیت درگذشت پدر محترم پهلوان محمدرضا فراهانی افسر اداره آگاهی عضو محترم مجمع خیرین

مشاهده
ابلاغ حکم به جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی به عنوان دبیرکل کمیته ملی قهرمانان ،پیشکسوتان و پهلوانان نهضت هر خانه یک ستاد توسط علیرضا احمدی رئیس شورای مرکزی وسیاست گذاری نهضت هرخانه یک ستاد
ابلاغ حکم به جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی به عنوان دبیرکل کمیته ملی قهرمانان ،پیشکسوتان و پهلوانان نهضت هر خانه یک ستاد توسط علیرضا احمدی رئیس شورای مرکزی وسیاست گذاری نهضت هرخانه یک ستاد
ابلاغ حکم به جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی به عنوان دبیرکل کمیته ملی قهرمانان ،پیشکسوتان و پهلوانان نهضت هر خانه یک ستاد توسط علیرضا احمدی رئیس شورای مرکزی وسیاست گذاری نهضت هرخانه یک ستاد

ابلاغ حکم به جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی به عنوان دبیرکل کمیته ملی قهرمانان ،پیشکسوتان و پهلوانان نهضت هر خانه یک ستاد توسط علیرضا احمدی رئیس شورای مرکزی وسیاست گذاری نهضت هرخانه یک ستاد

مشاهده
حمایت همه جانبه جامعه ورزشکاران از آیت الله رئیسی توسط جهادگرنیکوکار جانباز بسیجی اکبر غلامی
حمایت همه جانبه جامعه ورزشکاران از آیت الله رئیسی توسط جهادگرنیکوکار جانباز بسیجی اکبر غلامی
حمایت همه جانبه جامعه ورزشکاران از آیت الله رئیسی توسط جهادگرنیکوکار جانباز بسیجی اکبر غلامی

حمایت همه جانبه جامعه ورزشکاران از آیت الله رئیسی توسط جهادگرنیکوکار جانباز بسیجی اکبر غلامی

مشاهده
حمایت همه جانبه جامعه ورزشکاران از آیت الله رئیسی توسط جهادگرنیکوکار جانباز بسیجی اکبر غلامی
حمایت همه جانبه جامعه ورزشکاران از آیت الله رئیسی توسط جهادگرنیکوکار جانباز بسیجی اکبر غلامی
حمایت همه جانبه جامعه ورزشکاران از آیت الله رئیسی توسط جهادگرنیکوکار جانباز بسیجی اکبر غلامی

حمایت همه جانبه جامعه ورزشکاران از آیت الله رئیسی توسط جهادگرنیکوکار جانباز بسیجی اکبر غلامی

مشاهده
حمایت همه جانبه جامعه ورزشکاران از آیت الله رئیسی توسط جهادگرنیکوکار جانباز بسیجی اکبر غلامی
حمایت همه جانبه جامعه ورزشکاران از آیت الله رئیسی توسط جهادگرنیکوکار جانباز بسیجی اکبر غلامی
حمایت همه جانبه جامعه ورزشکاران از آیت الله رئیسی توسط جهادگرنیکوکار جانباز بسیجی اکبر غلامی

حمایت همه جانبه جامعه ورزشکاران از آیت الله رئیسی توسط جهادگرنیکوکار جانباز بسیجی اکبر غلامی

مشاهده
ابلاغ حکم مسئولیت جانباز اکبر غلامی بعنوان بازرس شعب در شهرستان بخش کن در انتخابات
ابلاغ حکم مسئولیت جانباز اکبر غلامی بعنوان بازرس شعب در شهرستان بخش کن در انتخابات
ابلاغ حکم مسئولیت جانباز اکبر غلامی بعنوان بازرس شعب در شهرستان بخش کن در انتخابات

ابلاغ حکم مسئولیت جانباز اکبر غلامی بعنوان بازرس شعب در شهرستان بخش کن در انتخابات

مشاهده
جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت امام رضا (ع) را به همه مسلمانان تبریک می گویند.
جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت امام رضا (ع) را به همه مسلمانان تبریک می گویند.
جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت امام رضا (ع) را به همه مسلمانان تبریک می گویند.

جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت امام رضا (ع) را به همه مسلمانان تبریک می گویند.

مشاهده
جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت امام رضا (ع) را به همه مسلمانان تبریک می گویند.
جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت امام رضا (ع) را به همه مسلمانان تبریک می گویند.
جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت امام رضا (ع) را به همه مسلمانان تبریک می گویند.

جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت امام رضا (ع) را به همه مسلمانان تبریک می گویند.

مشاهده