تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار سرهنگ رشید اسلام‌احمد چراغی وسرهنگ محمد رضا افروزه فرماندهان محترم معاونت خدمات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ توسط‌جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی
تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار سرهنگ رشید اسلام‌احمد چراغی وسرهنگ محمد رضا افروزه فرماندهان محترم معاونت خدمات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ توسط‌جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی
تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار سرهنگ رشید اسلام‌احمد چراغی وسرهنگ محمد رضا افروزه فرماندهان محترم معاونت خدمات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ توسط‌جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی

تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار سرهنگ رشید اسلام‌احمد چراغی وسرهنگ محمد رضا افروزه فرماندهان محترم معاونت خدمات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ توسط‌جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی

مشاهده
تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار دکتر سعید مجیدی فر مدیر کل پشتیبانی دیوان عدالت‌اداری قوه قضاییه توسط جهادگر نیکوکار‌جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین
تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار دکتر سعید مجیدی فر مدیر کل پشتیبانی دیوان عدالت‌اداری قوه قضاییه توسط جهادگر نیکوکار‌جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین
تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار دکتر سعید مجیدی فر مدیر کل پشتیبانی دیوان عدالت‌اداری قوه قضاییه توسط جهادگر نیکوکار‌جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین

تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار دکتر سعید مجیدی فر مدیر کل پشتیبانی دیوان عدالت‌اداری قوه قضاییه توسط جهادگر نیکوکار‌جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین

مشاهده
تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار دکتر سعید مجیدی فر مدیر کل پشتیبانی دیوان عدالت‌اداری قوه قضاییه توسط جهادگر نیکوکار‌جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین
تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار دکتر سعید مجیدی فر مدیر کل پشتیبانی دیوان عدالت‌اداری قوه قضاییه توسط جهادگر نیکوکار‌جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین
تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار دکتر سعید مجیدی فر مدیر کل پشتیبانی دیوان عدالت‌اداری قوه قضاییه توسط جهادگر نیکوکار‌جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین

تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار دکتر سعید مجیدی فر مدیر کل پشتیبانی دیوان عدالت‌اداری قوه قضاییه توسط جهادگر نیکوکار‌جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین

مشاهده
تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین توسط دکتر سید ابوالفضل پرپنجی ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی ودکتر فعلی ودکتر امامی مسئولین کمیته امداد امام خمینی
تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین توسط دکتر سید ابوالفضل پرپنجی ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی ودکتر فعلی ودکتر امامی مسئولین کمیته امداد امام خمینی
تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین توسط دکتر سید ابوالفضل پرپنجی ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی ودکتر فعلی ودکتر امامی مسئولین کمیته امداد امام خمینی

تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین توسط دکتر سید ابوالفضل پرپنجی ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی ودکتر فعلی ودکتر امامی مسئولین کمیته امداد امام خمینی

مشاهده
تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین توسط دکتر سید ابوالفضل پرپنجی ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی ودکتر فعلی ودکتر امامی مسئولین کمیته امداد امام خمینی
تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین توسط دکتر سید ابوالفضل پرپنجی ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی ودکتر فعلی ودکتر امامی مسئولین کمیته امداد امام خمینی
تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین توسط دکتر سید ابوالفضل پرپنجی ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی ودکتر فعلی ودکتر امامی مسئولین کمیته امداد امام خمینی

تقدیر وتجلیل از جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین توسط دکتر سید ابوالفضل پرپنجی ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی ودکتر فعلی ودکتر امامی مسئولین کمیته امداد امام خمینی

مشاهده
تقدیر وتجلیل از سرهنگ رشید اسلام جهادگر نیکوکار ضرغام آذین فرماندهی محترم سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری غرب تهران توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین
تقدیر وتجلیل از سرهنگ رشید اسلام جهادگر نیکوکار ضرغام آذین فرماندهی محترم سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری غرب تهران توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین
تقدیر وتجلیل از سرهنگ رشید اسلام جهادگر نیکوکار ضرغام آذین فرماندهی محترم سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری غرب تهران توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین

تقدیر وتجلیل از سرهنگ رشید اسلام جهادگر نیکوکار ضرغام آذین فرماندهی محترم سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری غرب تهران توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین

مشاهده
تقدیر وتجلیل از سرهنگ رشید اسلام جهادگر نیکوکار ضرغام آذین فرماندهی محترم سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری غرب تهران توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین
تقدیر وتجلیل از سرهنگ رشید اسلام جهادگر نیکوکار ضرغام آذین فرماندهی محترم سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری غرب تهران توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین
تقدیر وتجلیل از سرهنگ رشید اسلام جهادگر نیکوکار ضرغام آذین فرماندهی محترم سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری غرب تهران توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین

تقدیر وتجلیل از سرهنگ رشید اسلام جهادگر نیکوکار ضرغام آذین فرماندهی محترم سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری غرب تهران توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین

مشاهده
تقدیر وتجلیل از سرهنگ رشید اسلام جهادگر نیکوکار ضرغام آذین فرماندهی محترم سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری غرب تهران توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین
تقدیر وتجلیل از سرهنگ رشید اسلام جهادگر نیکوکار ضرغام آذین فرماندهی محترم سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری غرب تهران توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین
تقدیر وتجلیل از سرهنگ رشید اسلام جهادگر نیکوکار ضرغام آذین فرماندهی محترم سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری غرب تهران توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین

تقدیر وتجلیل از سرهنگ رشید اسلام جهادگر نیکوکار ضرغام آذین فرماندهی محترم سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری غرب تهران توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ومجمع خیرین

مشاهده
احکام قهرمانی اکبر غلامی
احکام قهرمانی اکبر غلامی
احکام قهرمانی اکبر غلامی

احکام قهرمانی اکبر غلامی

مشاهده
احکام قهرمانی اکبر غلامی
احکام قهرمانی اکبر غلامی
احکام قهرمانی اکبر غلامی

احکام قهرمانی اکبر غلامی

مشاهده
احکام قهرمانی اکبر غلامی
احکام قهرمانی اکبر غلامی
احکام قهرمانی اکبر غلامی

احکام قهرمانی اکبر غلامی

مشاهده
احکام قهرمانی اکبر غلامی
احکام قهرمانی اکبر غلامی
احکام قهرمانی اکبر غلامی

احکام قهرمانی اکبر غلامی

مشاهده
احکام قهرمانی اکبر غلامی
احکام قهرمانی اکبر غلامی
احکام قهرمانی اکبر غلامی

احکام قهرمانی اکبر غلامی

مشاهده
احکام قهرمانی اکبر غلامی
احکام قهرمانی اکبر غلامی
احکام قهرمانی اکبر غلامی

احکام قهرمانی اکبر غلامی

مشاهده
احکام قهرمانی اکبر غلامی
احکام قهرمانی اکبر غلامی
احکام قهرمانی اکبر غلامی

احکام قهرمانی اکبر غلامی

مشاهده
احکام قهرمانی جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی
احکام قهرمانی جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی
احکام قهرمانی جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی

احکام قهرمانی جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی

مشاهده