پهلوان، جاودان است، چون مرید شیر یزدان و غلام شاه مردان، علی امیر مؤمنان است

پهلوان، جاودان است، چون مرید شیر یزدان و غلام
 شاه مردان، علی امیر مؤمنان است چون بر مسلک انسان
دوستان، آزادگان، حق طلبان، عدالتخواهان
 و ظلم ستیزان است؛ چون از جنس شهیدان جان بر کفان
 پاک نهادان و مبارزان راه روشنایی است

اول هر کار که می کنی بگو بسم الله تا جمله گناهان تو بخشد الله
تماس مستقیم با دبیر کل جانباز اکبرغلامی: 09121136177
تماس با دبیر خانه :09101136177