اهداء سبد کالا شامل در آذر ماه به همت مجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

اهداء  سبد کالا شامل برنج ،روغن ، ماکارونی ، رب و چای
 احسان خدا  و به یاد حضرت زینب در آذر ماه سال 1400
به همت مجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
مجموع عملکرد: 190 میلیون تومان به لطف خدا و برکات زکات

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد ، قلب بزرگ میخواهد……