گزارش عملکرد آبان ماه 1400 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

گزارش عملکرد آبان ماه 1400 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز اکبر غلامی وحاجیه خانم مریم ابراهیمی و به همت مجمع خیرین

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…