ابلاغ حکم به جانباز اکبر غلامی به عنوان دبیرکل کمیته ملی قهرمانان و پهلوانان نهضت هر خانه یک ستاد

ابلاغ حکم به جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی به عنوان دبیرکل کمیته ملی قهرمانان ،پیشکسوتان و پهلوانان نهضت هر خانه یک ستاد توسط علیرضا احمدی رئیس شورای مرکزی وسیاست گذاری نهضت هرخانه یک ستاد