مهندس محمدرضا شیشه گران معرفی

مهندس محمدرضا شیشه گران

مهندس محمدرضا شیشه گران

عضو هیئت رئیسه پهلوانان و قویترین مردان

عضو هیئت رئیسه موسسه رزمی سنگین وزنهای جهان