جواد ملکی معرفی

جواد ملکی

مسئول کمیته تدارکات و پشتیبانی استان تهران موسسه پهلوانان وقویترین مردان

مسئول کمیته تدارکات و پشتیبانی استان تهران ائتلاف بزرگ