مهندس شایان غلامی دبیر موسسه پهلوانان وقویترین مردان معرفی

مهندس شایان غلامی دبیر موسسه پهلوانان وقویترین مردان

 مشاور مدیر عامل  و مدیر وب سایت های موسسه پهلوانان و قویترین مردان

  مشاور امور اجرایی دبیر کل ائتلاف بزرگ