شایلان غلامی

 مشاور مدیر عامل  و مدیر وب سایت های موسسه پهلوانان و قویترین مردان

  مشاور امور اجرایی دبیر کل ائتلاف بزرگ