اصغر محمدی معرفی

اصغر محمدی

عضو هیئت رئیسه موسسه پهلوانان و قویترین مردان

عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ