جانباز حاج علی آدینه معرفی

جانباز حاج علی آدینه

   رئیس مشاوران عالی حقوقی و عضو محترم هیئت رئیسه پهلوانان و قویترین مردان