خلیل ارجمند پناه

عضو روابط عمومی موسسه پهلوانان و قویترین مردان

محمد رضا ارمی مطلق

عضو محترم هیت رئیسه

مهدی تاجیک خاوه

عضو هیئت رئیسه موسسه پهلوانان و قویترین مردان

امیر سفیداری

عضو کمیته انجمن ورزشکاران مجمع متخصصین

رامین گلستانی

نایب رئیس کمیته مرشدان موسسه پهلوانان و قویترین مردان

مرشد و مربی ورزش باستانی، پهلوانی و زورخانه ای

صفحه 5 از 38     تعداد در صفحه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10