جانباز حاج علی آدینه

   رئیس مشاوران عالی حقوقی و عضو محترم هیئت رئیسه پهلوانان و قویترین مردان

محمد رضا منصوری

مسئول کمیته هنری پهلوانان و قویترین مردان
 

وحید رجبی نژاد صومعه سرائی

مسئول کمیته تشریفات

هادی حاجی محمدی

مربی بدنسازی کمیته پهلوانان و قویترین مردان

ابراهیم رستمی

مربی بدنسازی و زورخانه ای موسسه پهلوانان و قویترین مردان پولادین

صفحه 3 از 38     تعداد در صفحه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10