عباس مجرد

عضو هیئت رئیسه کمیته پهلوانان و قویترین مردان