مهدی حشمت کبودوند

مسئول دفتر موسسه پهلوانان و قویترین مردان

مسئول دفتر ائتلاف بزرگ 

قهرمان موی تای وکیک بوکسینگ